Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Приватні АТ зобов'язали подавати відомості до ДКЦПФР

Якщо раніше обов’язок розкриття інформації покладався лише на акціонерні товариства, що здійснили публічне (відкрите) розміщення акцій, то тепер приватні (закриті) акціонерні товариства також мають повідомляти Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про адміністративні дані (юридичні факти та річні дані).

Про це вказано в Положенні про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке затверджено Рішенням ДКЦПФР № 187, що набуло чинності 22 квітня цього року.

До юридичних фактів, про які закриті (приватні) акціонерні товариства мають повідомляти ДКЦПФР, відповідно до Положення належать відомості про:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів;

- прийняття рішення про викуп власних акцій;

- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

- зміну складу посадових осіб емітента;

- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

- проведення загальних зборів;

- заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за - кожним консолідованим іпотечним боргом;

- заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів;

- дострокове погашення іпотечних облігацій;

- внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів;

- заміну управителя фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН);

- припинення функціонування ФОН;

- трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

- заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття;

- звернення стягнення на іпотечне покриття;

- конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН;

- призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

 

Відповідно до Положення подання до Комісії даних про юридичний факт має здійснюватись протягом п'яти робочих днів після дати вчинення юридичного факту.

 

Річні дані емітентів включають:

- титульний аркуш;

- зміст;

- основні відомості про емітента;

- інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв);

- інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці;

- інформацію про посадових осіб емітента;

- інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;

- інформацію про загальні збори акціонерів;

- інформацію про дивіденди;

- інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;

- відомості про цінні папери емітента;

- опис бізнесу;

- інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента;

- інформацію про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів;

- відомості щодо даних про юридичний факт;

- річну фінансову звітність;

- аудиторський висновок (у випадку необхідності обов'язкового проведення аудиту відповідно до закону);

- копію(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні річних даних до Комісії);

- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

Річні дані емітенти подають до Комісії у строк не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

 

Відповідно до Листа ДКЦПФР подання до Комісії річних даних за 2010 рік відповідно до вимог рішення Комісії від 01.03.2011р. № 187 здійснюється емітентами за бажанням на власний розсуд протягом 2011 року.

 

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» відповідальність за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – покладається у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua