Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Послуги

Корпоративні спори

Корпоративні спори. Реалізація корпоративних прав. Досудове врегулювання спорів, судовий розгляд корпоративних спорів. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень. Визнання та виконання судових рішень з корпоративних спорів.

Врегулювання корпоративних спорів є важливим елементом юридичної практики ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери».

Виходячи з положень українського законодавства, Акціонери, що є власниками акцій АТ, Учасники товариств, що є власниками часток Товариства, можуть реалізувати свої корпоративні права через:

- участь в управлінні справами товариства;

- участь у розподілі прибутку товариства та відповідно одержання його частку (дивіденди).

- можливість продажу акцій АТ, можливість виходу з товариства;

- одержання інформації про діяльність товариства.

- здійснення відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві.

Коли конфлікт переходить у формальну площину, то наступає черга сили закону та формального підходу що є ключовим у вирішенні корпоративного спору. Тому важливим в цій ситуації є отримання своєчасної та професійної юридичної консультації та допомоги у врегулюванні спірних питань та конфліктних ситуацій.

Завдяки отриманому досвіду наших юристів, врегулювання корпоративних спорів є однією з ключових спеціалізацій корпоративної та судової практик ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери».

Юристи нашої компанії мають успішний практичний досвід роботи з питань юридичного забезпечення корпоративного управління та вирішення корпоративних спорів, які умовно можна поділити на спори про:

- визнання недійсними рішень загальних зборів господарських товариств.

За загальним правилом, підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського  товариства можуть бути:

1) порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства.

2) позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах.

3) порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

- порушення переважного права на купівлю частки в господарському товаристві.

Слід наголосити, що продаж  учасником частки (її частини) з порушенням переважного права купівлі інших учасників не зумовлює недійсність такого правочину.

У цьому разі будь-який учасник товариства має право пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця.

- визнання недійсними статуту господарського товариства його окремих положень.

З позиції сформованої судової практики для визнання недійсними установчих документів товариства необхідна одночасна наявність таких умов:

1) на момент розгляду справи установчі документи не відповідають вимогам законодавства;

2) порушення, допущені при прийнятті та затвердженні установчих документів, не можуть бути усунені;

3) відповідні положення установчих документів порушують  права чи охоронювані законом інтереси позивача.

- визнання недійсності угод внаслідок перевищення повноважень наданих статутом товариства виконавчому органу.

- виплати учаснику товариства вкладу товариства у зв’язку з виходом такого учасника.

- спори, які виникають в процесі корпоративного управління щодо формування, функціонування, діяльності наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії акціонерних товариств.

Деталізація законодавства про акціонерні товариства ускладнює процес регулювання взаємовідносин між акціонерами, створює підґрунтя для недобросовісного користування своїми правами як мажоритарними, так і мінотарними акціонерами, в результаті чого ведуться «рейдерські війни», здійснюються недружні злиття та поглинання компаній.

Супроводжуючи клієнта на всіх етапах: від підготовки юридичних висновків щодо попередження корпоративних спорів, попереднього аналізу спору, досудового врегулювання конфлікту, так і до безпосереднього судового захисту порушених, невизнаних, оспорюваних прав та інтересів, - юристи ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери» здійснюють:

- надання юридичних консультацій та рекомендацій;

- юридичний аналіз та визначення перспективи врегулювання корпоративного спору;

- підготовка та подача запитів;

- формування доказової бази та правової позиції по справі;

- безпосередня підготовка документів для подачі позову;

- підготовка та подача позовної заяви до компетентного суду;

- участь та представництво інтересів клієнта в суді, арбітражі у справах з корпоративних спорів;

- оскарження судових рішень в апеляційні та касаційні інстанції;

- юридичні консультації щодо виконавчих документів та виконання судових рішень;

- юридичні консультації щодо виконавчого провадження.

Для отримання консультацій та послуг зателефонуйте нам по тел. 044-227-16-81(82), або напишіть нам листа  info@corporatesecretary.com.ua 

 

Розробка внутрішніх документів

Розробка та затвердження внутрішніх положень і документів є однією із запорук ефективного функціонування великих компаній. Внутрішні документи суттєво допомагають в управлінні компанією. Типові положення застосовувати не завжди доцільно, оскільки в кожному випадку потрібно передбачити свої особливості. Нашими фахівцями з урахуванням специфіки та вимог кожного клієнта здійснюється розробка внутрішніх документів, зокрема:

 • положень про загальні збори, наглядову раду, ревізійну комісію, виконавчий орган;
 • положень про структурні підрозділи товариства;
 • положень про відокремлені підрозділи (філії, представництва);
 • штатних розкладів;
 • посадових інструкцій;
 • тощо.
 

Оподаткування

Питання оподаткування займають значну частину нашої практики. З урахуванням останніх змін, питання оподаткування стали ще більш актуальними. Ми здійснюємо:

 • консультування з питань оподаткування;
 • розроблення концепції для оптимізації податкового навантаження при здійсненні операцій з цінними паперами;
 • супроводження під час податкових перевірок;
 • оскарження податкових повідомлень-рішень;
 • захист в судах.
 

Проведення Загальних Зборів

Проведення загальних зборів в акціонерних товариствах потребує підготовки. Наші фахівці можуть виконати всі необхідні дії для скликання та проведення загальних зборів акціонерів, зокрема:

 • повідомлення акціонерів про проведення зборів;
 • проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах;
 • виконання функцій лічильної комісії;
 • підготовка проекту рішень загальних зборів;
 • підготовка та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів.
 

Іноземні інвестиції

Наші юристи забезпечують надання повного спектру послуг по виходу іноземних компаній на український ринок та здійснення інвестування, а також супроводжують здійснення інвестування українських підприємств та громадян за кордон. Багатий та різноманітний досвід фахівців «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ» дозволяє реалізовувати найскладніші проекти.

В рамках супроводження іноземного інвестування ми здійснюємо:

 • аналіз українського законодавства в конкретній галузі, куди планується здійснення інвестицій;
 • надання комплексного висновку по особливостях державного регулювання, оподаткування, законодавчих нормах для вибору оптимального варіанту інвестування;
 • створення та реєстрація підприємств;
 • реєстрація представництв іноземних компаній в Мінекономіки та податкових органах;
 • супроводження залучення інвестицій в Україну, їх реєстрація;
 • подальше супроводження діяльності створених підприємств (представництв) в Україні.
 

Захист прав акціонерів

Захист прав акціонерів. Корпоративне управління акціонерних товариств. Участь в управлінні товариством. Судовий захист. Корпоративні спори. Значні правочини. Черговість задоволення вимог акціонерів. Юридичні послуги захисту прав акціонерів.

У кожного акціонера є права, однак не кожний може ефективно ними скористатися, а тим більше захистити та відстояти власні інтереси.

Відповідно до ст. 4 Закону «Про акціонерні товариства» акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава, або територіальна громада, які є власниками акцій товариства.

Юристи ЮК «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ» мають досвід ефективного захисту прав акціонерів, ми надаємо зокрема такі послуги:

- надання юридичних консультацій з питань корпоративного управління,

- аналіз, підготовка внутрішніх положень, регламентів, політик АТ;

- допомога в отриманні інформації від товариства,

- створення системи інформаційного захисту АТ,

- здійснення взаємодії з державними органами;

- представництво клієнта на загальних зборах акціонерів;

- участь у врегулюванні спорів між АТ та акціонером;

- оскарження рішень загальних зборів акціонерів;

- представництво в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- захист прав та інтересів в судах всіх інстанцій.

До прав акціонера відносяться зокрема:

1) участь в управлінні акціонерним товариством.

Зважаючи на велику кількість нормативно-правових актів, існування внутрішніх особливостей організаційної побудови самого АТ, організувати та провести загальні збори акціонерів вчасно та згідно з законодавчими вимогами досить важко: сформулювати порядок денних, отримати зведений обліковий реєстр акціонерів у депозитарія, завчасно поінформувати всіх акціонерів, безпосередньо провести збори, здійснити підрахунок голосів – це лише частина айсбергу.

2) отримання дивідендів.

Загальні збори вправі прийняти рішення чистий прибуток використати на розширення та оновлення виробництва, інвестування, придбання нерухомості, створення та оновлення фондів товариства, фінансування соціальних програм тощо. Рішенням загальних зборів акціонерного товариства прибуток може бути направлений на розвиток виробництва даного товариства, а не на виплату дивідендів. Виходячи з судової практики, прийняття господарським судом рішення стосовно спрямування прибутку (частини прибутку) товариства на виплату дивідендів виходить за межі компетенції господарського суду, натомість рішення загальних зборів про нарахування і виплату дивідендів лише одному або частині акціонерів, які не є власниками привілейованих акцій, є таким, що порушує права інших акціонерів на отримання частини прибутку товариства та підлягають захисту.

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості.

У разі ліквідації товариства існує законодавча визначена черговість у задоволенні вимог акціонерів. Дана черговість визначається виходячи, зокрема, в залежності від того, власником, яких акцій (простих чи привілейованих) є акціонер.

4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Звичайно, в ідеалі АТ має забезпечувати кожного акціонера доступом до документів (фінансових звітів, звітів ревізійної комісії, протоколів загальних зборів та інших, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами), однак, на жаль, в силу забюрократизованості АТ, а також великої кількості акціонерів виникають труднощі в отриманні (наданні) такого роду інформації. Не останнім питанням для кожного АТ є і питання інформаційної безпеки, виокремлення службової, конфіденційної інформації, недопущення витоку подібної інформації назовні, визначення межі, коли дії акціонера можуть вже розцінюватися як втручання у внутрішню господарську діяльність компанії.

Юристи «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ» мають досвід захисту прав акціонерів.

Для отримання консультацій та послуг зателефонуйте нам по тел. 044-227-16-81(82), або напишіть нам листа info @ corporatesecretary.com.ua.

 

Дематеріалізація

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» акції АТ повинні існувати виключно у бездокументарній формі. Якщо акції існують в документраній формі, то їх потрібно перевести в бездокументарну (дематеріалізувати) до 29 жовтня 2010 року. У цій сфері ми надаємо наступні послуги:

 • організацію та проведення загальних зборів акціонерів з питання дематеріалізації акцій;
 • підготовку необхідних документів для прийняття рішення про дематеріалізацію акцій;
 • публікація повідомлення про дематеріалізацію;
 • проведення заміни свідоцтва в ДКЦПРФ про реєстрацію випуску акцій в документарній форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі;
 • надання консультацій при підготовці документів для припинення ведення реєстру та його передачі;
 • надання допомоги при укладанні договору про обслуговування емісії з депозитарієм;
 • надання допомоги при укладанні договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій зі зберігачем;
 • надання консультацій щодо припинення обслуговування документарної форми випуску реєстратором, передачу реєстру зберігачу;
 • надання інформаційно-консультаційної підтримки при відкритті емітентом рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.
 

Злиття та поглинання

Наші фахівці мають багатий досвід супроводження операцій зі злиття та поглинання компаній. У цій сфері ми надаємо наступні послуги:

 • консультування з питань злиття та поглинання як в Україні так і за кордоном;
 • здійснення юридичного аналізу схем злиття та поглинання компаній, аналіз ризиків та наслідків для підприємства та інвестора;
 • розробка оптимальних схем злиття та поглинання компаній;
 • здійснення юридичного аудиту компаній (due diligence) на етапі підготовки до злиття та поглинання;
 • підготовка документів для здійснення злиття та поглинання;
 • отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарської діяльності або попередніх висновків Антимонопольного комітету України;
 • здійснення представництва в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку та її територіальних управліннях;
 • розробка оптимальних схем захисту компанії та її учасників від недружніх поглинань;
 • представництво інтересів компаній у переговорах з питань злиття та поглинання;
 • юридичний супровід підписання та виконання договорів про відчуження корпоративних прав;
 • створення господарських об’єднань;
 • надання консультацій з питань створення фінансово-промислових груп;
 • надання консультацій з питань створення холдингових компаній.
 

Реорганізація ТОВ в АТ

Кожна форма ведення бізнесу має свої переваги і недоліки. Перевагою акціонерного товариства є ширші порівняно з ТОВ можливості залучення додаткового капіталу. Окрім того у випадку збільшення кількості учасників більше 10 єдиним виходом є перетворення в акціонерне товариство. У зв’язку з цим наша компанія пропонує послуги по реорганізації ТОВ в АТ, що включають зокрема:

 • надання консультацій по всіх питаннях реорганізації;
 • підготовка необхідних документів для прийняття рішення про перетворення ТОВ, в тому числі статутів, положень та інших;
 • підготовка та проведення загальних зборів;
 • супроводження випуску акцій;
 • підготовка та подання пакету документів до ДКЦПФР;
 • допомога при складанні передавального акту;
 • проведення державної реєстрації відповідних змін;
 • супроводження заміни всіх необхідних документів (довідка органів статистики, податкова, пенсійний фонд, банк та інші).
 

Реорганізація АТ в ТОВ

Закон «Про акціонерні товариства» разом з прогресивними змінами приніс багато клопоту існуючим акціонерним товариствам. Зважаючи на це, досить часто перед акціонерами постає питання про зміну організаційно-правової форми. Найбільш поширеним є перетворення АТ в товариство з обмеженою відповідальністю.

Наші фахівці надають консультації стосовно вибору оптимальної організаційно-правової форми, в яку можна перетворити АТ, та здійснюють всі дії для такої реорганізації, зокрема:

 • надання консультацій по всіх питаннях реорганізації акціонерних товариств;
 • підготовка необхідних документів для прийняття рішення про перетворення АТ, в тому числі статутів, положень та інших;
 • підготовка та проведення загальних зборів акціонерів;
 • підготовка та подання пакету документів до ДКЦПФР для зупинення обігу акцій акціонерного товариства;
 • допомога при складанні передавального акту;
 • супроводження скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
 • проведення державної реєстрації відповідних змін;
 • супроводження заміни всіх необхідних документів (довідка органів статистики, податкова, пенсійний фонд, банк та інші).
 

Приведення у відповідність

У зв’язку зі вступом в силу Закону України «Про акціонерні товариства» діючим АТ потрібно привести свою діяльність у відповідність до норм нового закону. Юристи нашої компанії допоможуть Вашій компанії в цьому. Зокрема ми здійснюємо:

 • підготовку нової редакції статуту товариства;

 • підготовку та проведення загальних зборів акціонерів;

 • підготовка проектів рішення загальних зборів, підготовка та оформлення протоколів загальних зборів акціонерів;

 • підготовку змін до існуючих або розробку нових внутрішніх положень (про загальні збори, про наглядову раду, про ревізійну комісію тощо);

 • реєстрацію змін у державного реєстратора;

 • супроводження заміни необхідних документів (довідка органів статистики, податкова, Пенсійний фонд);

 • заміна Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в ДКЦПФР.

 

Операції з цінними паперами (цінні папери)

Акціонерні товариства, як публічні так і приватні, є емітентами цінних паперів – акцій та облігацій. Регулювання обігу акцій та облігацій є досить складним. На емітентів розповсюджуються відповідні обов’язки та правила щодо випуску та обігу цінних паперів. Часто емітенти, що не виконали обов’язкових вимог підпадають під санкції зі сторони державних органів, крім того, часто виникають спірні ситуації пов’язані із обігом цінних паперів, продажем та купівлею цінних паперів.

Юристи та адвокати ЮФ «Альянс Ратушняк і партнери» надають, зокрема, такі юридичні послуги:

- представництво інтересів, юридичний захист інтересів власників цінних паперів та власників корпоративних прав, в т.ч. в процедурі відчуження та набуття цінних паперів, продажу, відчуження  та набуття акцій, компаній та бізнесу;

- юридичні консультації щодо участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення протоколів, рішень, узгодження значних правочинів і т.д.

- представництво інтересів АТ перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) з питань, пов’язаних з діяльністю АТ як емітента цінних паперів;

- юридичні консультації та роз’яснення для емітентів з питань юридичних ризиків, пов’язаних з обігом цінних паперів, запобігання та ліквідації наслідків порушення законодавства про цінні папери та фондовий ринок;

- юридичні консультації з питань корпоративного права, цінних паперів;

- юридичні консультації з питань фондового ринку, законодавства по біржі;

- юридичні консультації, підготовка документів, юридичне супроводження процедури емісії цінних паперів (первинної, додаткової), в тому числі простих та привілейованих акцій;

- юридичні консультації, підготовка документів, юридичне супроводження процедури емісії облігацій;

- організація та юридичне супроводження приватного чи публічного розміщення цінних паперів;

- юридичні консультації, правовий супровід процедури лістингу цінних паперів на фондовій біржі;

- здійснення дематеріалізації цінних паперів (переведення цінних паперів з документарної в бездокументарну форму);

- юридичні консультації, юридичний супровід співпраці із депозитарієм цінних паперів (укладення договорів, надання депозитарію інформації та внесення змін до неї, формування розпоряджень, отримання реєстрів власників цінних паперів тощо);

- юридичні консультації, юридичний супровід співпраці із зберігачем цінних паперів (укладення договорів між акціонерами та зберігачами цінних паперів, надання зберігачеві інформації про акціонера та внесення змін до неї);

- юридичні консультації, правовий супровід процедури деномінації (консолідації, дроблення) акцій;

- юридичні консультації, правовий супровід операцій з цінними паперами в процедурі корпоративної реструктуризації, корпоративної реорганізації (поділу, виділу, злиття, приєднання) акціонерних товариств;

- юридичні консультації, правовий супровід відчуження (продажу, дарування) або обтяження (застави) цінних паперів, в т.ч. укладення та експертиза відповідних договорів;

- юридичні консультації, юридичний супровід в процедурі розкриття особливої інформації емітента цінних паперів в разі вчинення операцій з цінними паперами, які потребують такого розкриття;

- правовий супровід переведення акцій в інші види корпоративних прав при реорганізації АТ в господарські товариства інших організаційно-правових форм (зокрема, ТОВ);

- правовий супровід анулювання, зупинення обігу, виведення з обігу цінних паперів;

- юридичні консультації, представництво в судах з питань корпоративних спорів, спорів щодо акцій, облігацій, корпоративних прав;

- представництво клієнтів в судах у спорах, пов’язаних із цінними паперами, як корпоративного характеру, так і адміністративного характеру (спори із НКЦПФР).

Для отримання консультацій та послуг зателефонуйте нам по тел. 044-227-16-81(82), або напишіть нам листа  info (@) corporatesecretary(.)com.ua
 

Послуги корпоративного секретаря

Виконуючи обов’язки корпоративного секретаря, наші фахівці здійснюють:

 • підготовку загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу;

 • проведення загальних зборів акціонерів;

 • забезпечення зв’язку та обміну інформацією між товариством та акціонерами;

 • зберігання документів товариства;

 • надання органам товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до Принципів корпоративного управління;

 • удосконалення системи управління з урахуванням змін законодавства та практики;

 • аналіз договорів зі зберігачами, депозитаріями цінних паперів;

 • розробка внутрішніх положень.

 

Юридичний аудит

За бажанням клієнта ми проводимо комплексний юридичний аудит компанії або аудит окремих угод, документів, операцій тощо.

Комплексний аудит компанії включає:

 • аудит історії створення підприємства: аналіз реєстрації, приватизації, реорганізації підприємства, аналіз установчих документів, корпоративних положень, аналіз корпоративних перетворень (зміни складу учасників, продажу акцій або часток), а також перевірка історії проведення загальних зборів, їх легітимності та законності прийнятих рішень тощо;

 • аудит корпоративної структури та управління: аналіз внутрішньої структури компанії, документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів, аналіз системи управління, повноважень органів управління на предмет їх відповідності законодавству;

 • кадровий аудит: аналіз кадрового діловодства, укладених трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій, внутрішніх трудових положень та розпорядків, іншої кадрової документації;

 • аудит нерухомості: перевірка правовстановлюючих документів, договорів, приватизаційних документів, аналіз та оцінка можливих ризиків;

 • аудит комерційної діяльності: перевірка договірної роботи компанії, аналіз укладених договорів, перевірка повноважень органів сторін на укладення договорів, аналіз ризиків невиконання договірних зобов’язань, перевірка законності діяльності, наявності необхідних ліцензій та дозволів тощо;

 • аудит окремих судових справ, операцій, положень тощо.

 

Створення та реєстрація ТОВ

Ми виконуємо наступні роботи:

 • допомога при виборі оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу, консультування стосовно питань реєстрації;

 • підготовка установчих документів;

 • підготовка та проведення загальних зборів засновників, підготовка та оформлення протоколу загальних зборів;

 • супровід при відкритті банківського рахунку для формування статутного капіталу товариства;

 • здійснення державної реєстрації, отримання реєстраційних документів, довідки органу статистики;

 • постановка на облік податковій інспекції, Пенсійному фонді;

 • замовлення та отримання печатки;

 • здійснення інших необхідних дій для реєстрації та акредитації товариства.

 

 

 

Створення та реєстрація АТ

Процедура створення АТ складається з наступних етапів:

 1. прийняття зборами засновників рішення про створення АТ та про закрите (приватне) розміщення акцій;
 2. подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР);
 3. реєстрація ДКЦПФР випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 4. присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
 5. укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 6. закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
 7. оплата засновниками повної вартості акцій;
 8. затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
 9. реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;
 10. подання ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 11. реєстрація ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 12. отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
 13. видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Варто враховувати, що передбачена процедура повинна виконуватись у повній відповідності із законом. В іншому випадку ДКЦПФР має право прийняти рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та звернутися до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства.

За таких умов необхідним при створенні АТ є залучення фахівців.

В даній сфері ми виконуємо наступні роботи:

 • допомога при виборі оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу, консультування стосовно питань реєстрації;
 • здійснення процедури створення АТ у відповідності із законодавчими вимогами;
 • підготовка установчих документів;
 • супроводження випуску акцій, укладення договору з депозитарієм, реєстрація випуску акцій в ДКЦПФР;
 • підготовка та проведення установчих зборів;
 • здійснення державної реєстрації, отримання реєстраційних документів, довідки органу статистики;
 • постановка на облік податковій інспекції, Пенсійному фонді;
 • здійснення інших необхідних дій для реєстрації та акредитації товариства.
 

Корпоративні спори

Корпоративні спори. Реалізація корпоративних прав. Досудове врегулювання спорів, судовий розгляд корпоративних спорів. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень. Визнання та виконання судових рішень з корпоративних спорів.

Врегулювання корпоративних спорів є важливим елементом юридичної практики ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери».

Виходячи з положень українського законодавства, Акціонери, що є власниками акцій АТ, Учасники товариств, що є власниками часток Товариства, можуть реалізувати свої корпоративні права через:

- участь в управлінні справами товариства;

- участь у розподілі прибутку товариства та відповідно одержання його частку (дивіденди).

- можливість продажу акцій АТ, можливість виходу з товариства;

- одержання інформації про діяльність товариства.

- здійснення відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві.

Коли конфлікт переходить у формальну площину, то наступає черга сили закону та формального підходу що є ключовим у вирішенні корпоративного спору. Тому важливим в цій ситуації є отримання своєчасної та професійної юридичної консультації та допомоги у врегулюванні спірних питань та конфліктних ситуацій.

Завдяки отриманому досвіду наших юристів, врегулювання корпоративних спорів є однією з ключових спеціалізацій корпоративної та судової практик ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери».

Юристи нашої компанії мають успішний практичний досвід роботи з питань юридичного забезпечення корпоративного управління та вирішення корпоративних спорів, які умовно можна поділити на спори про:

- визнання недійсними рішень загальних зборів господарських товариств.

За загальним правилом, підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського  товариства можуть бути:

1) порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства.

2) позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах.

3) порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

- порушення переважного права на купівлю частки в господарському товаристві.

Слід наголосити, що продаж  учасником частки (її частини) з порушенням переважного права купівлі інших учасників не зумовлює недійсність такого правочину.

У цьому разі будь-який учасник товариства має право пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця.

- визнання недійсними статуту господарського товариства його окремих положень.

З позиції сформованої судової практики для визнання недійсними установчих документів товариства необхідна одночасна наявність таких умов:

1) на момент розгляду справи установчі документи не відповідають вимогам законодавства;

2) порушення, допущені при прийнятті та затвердженні установчих документів, не можуть бути усунені;

3) відповідні положення установчих документів порушують  права чи охоронювані законом інтереси позивача.

- визнання недійсності угод внаслідок перевищення повноважень наданих статутом товариства виконавчому органу.

- виплати учаснику товариства вкладу товариства у зв’язку з виходом такого учасника.

- спори, які виникають в процесі корпоративного управління щодо формування, функціонування, діяльності наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії акціонерних товариств.

Деталізація законодавства про акціонерні товариства ускладнює процес регулювання взаємовідносин між акціонерами, створює підґрунтя для недобросовісного користування своїми правами як мажоритарними, так і мінотарними акціонерами, в результаті чого ведуться «рейдерські війни», здійснюються недружні злиття та поглинання компаній.

Супроводжуючи клієнта на всіх етапах: від підготовки юридичних висновків щодо попередження корпоративних спорів, попереднього аналізу спору, досудового врегулювання конфлікту, так і до безпосереднього судового захисту порушених, невизнаних, оспорюваних прав та інтересів, - юристи ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери» здійснюють:

- надання юридичних консультацій та рекомендацій;

- юридичний аналіз та визначення перспективи врегулювання корпоративного спору;

- підготовка та подача запитів;

- формування доказової бази та правової позиції по справі;

- безпосередня підготовка документів для подачі позову;

- підготовка та подача позовної заяви до компетентного суду;

- участь та представництво інтересів клієнта в суді, арбітражі у справах з корпоративних спорів;

- оскарження судових рішень в апеляційні та касаційні інстанції;

- юридичні консультації щодо виконавчих документів та виконання судових рішень;

- юридичні консультації щодо виконавчого провадження.

Для отримання консультацій та послуг зателефонуйте нам по тел. 044-227-16-81(82), або напишіть нам листа  info@corporatesecretary.com.ua  

 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua